18.09. Голотата на една невидима Вселена
Изпепеляваща! Извиваща! Гореща!
Стенание в безлунна звездна нощ.
Оголена, а толкова човечна…
Пламтяща и разрязвана! Ранявана…
от острието огнено на нож…
През пясъчни пътеки времето,
посипвало е с пепел слабостта,
и в голотата ѝ, светът е дърпал стремето
на грешното, създаващо живот
от женската душа…

Илияна Колева