26.11. Завесата се спусна,
горещината ни заля,
стените лепнеха,
прозорците стенеха.
Въздухът се тръшна върху
плата с всичките си 100
нажежени килограма.
Продължавахме да си представяме,
че споделяме със звездите.

Анна Шопова